Skip to main content

Algemene voorwaarden

1. ALGEMEEN

 

1. 1. Gebruiker van deze algemene voorwaarden:
JACKIE WOO VOF gevestigd te Jacobuslei 86, Brasschaat met ondernemingsnummer 0650.533.171
– Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon die met JACKIE WOO, een overeenkomst sluit.
– Overeenkomst is de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en JACKIE WOO.
1. 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle facturen, offertes en overeenkomsten tussen opdrachtgever en JACKIE WOO. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1. 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
1. 4. Als één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. JACKIE WOO en opdrachtgever treden dan in overleg om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk doel en strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
1. 5. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Elk geschil wordt beslecht door de rechtbanken van Antwerpen.

 

2. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

 

2. 1. JACKIE WOO draagt zorg voor uitvoering van de opdracht conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.
2. 1. Uitvoering van de opdracht start/vindt plaats op de overeengekomen datum/in overeengekomen periode.
2. 3. JACKIE WOO is altijd bevoegd een aanvraag of opdracht niet te aanvaarden.
2. 4. Opdrachtgever kan tot 5 werkdagen voor aanvang van een uitvoering van een opdracht de datum van de uitvoering (bekendgemaakt overeenkomstig artikel 3.2.) kosteloos verplaatsen. Daarna is opdrachtgever € 250 excl BTW verschuldigd als forfaitaire tegemoetkoming in de reeds verrichte voorbereidingswerkzaamheden en de noodzaak tot reorganisatie van de uitvoeringsagenda van JACKIE WOO. Tevens zullen reeds gedane kosten in rekening worden gebracht. Bij annulatie tot 5 werkdagen voor aanvang van uitvoering wordt een forfait aangerekend van € 450 excl BTW.

 

3. LEVERTIJD EN -VOORWAARDEN

 

3. 1. De door JACKIE WOO opgegeven levertijden zijn richtinggevend en niet bindend. JACKIE WOO gaat een inspanningsverbintenis aan om de opgegeven termijnen na te leven.
3. 2. De levertijd gaat in op het moment dat opdrachtgever van JACKIE WOO een schriftelijke of elektronische bevestiging heeft ontvangen.
3. 3. De door JACKIE WOO opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde materialen. Als buiten schuld van JACKIE WOO vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. De levertijd wordt ook verlengd als de vertraging aan de zijde van JACKIE WOO is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door opdrachtgever van enige voor opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of te vergen medewerking.
3. 4. Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van JACKIE WOO, geeft overschrijding van de levertijd, opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of op vergoeding van enige door opdrachtgever geleden schade.
3. 5. Als levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan JACKIE WOO, is JACKIE WOO gerechtigd om de kosten die dit met zich meebrengt aan opdrachtgever in rekening te brengen.
3. 6. Nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zijn door en voor rekening van opdrachtgever aanwezig en kunnen door JACKIE WOO gebruikt worden tijdens de uitvoering van de opdracht.

 

4. VERKREGEN INFORMATIE EN DOCUMENTEN

 

4. 1. Opdrachtgever mag verkregen informatie en documenten van JACKIE WOO alleen gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.
4. 2. JACKIE WOO is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift JACKIE WOO tot mededeling verplicht.
4. 3. JACKIE WOO heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, als het 3 jaar of langer geleden is dat JACKIE WOO de opdracht voor opdrachtgever heeft uitgevoerd.

 

5. PRIJS

 

5. 1. In algemene zin opgegeven prijzen kan JACKIE WOO ten allen tijde wijzigen. Voor lopende opdrachten geldt de prijs die schriftelijk in de overeenkomst is overeengekomen. Geleverde producten of diensten factureert JACKIE WOO tegen de prijs gangbaar op het ogenblik van de bestelling. JACKIE WOO houdt zich het recht voor om, indien tussen de bestelling en de levering een verhoging van minstens 5% is tussengekomen ten gevolge van de verhoging van de prijzen van gebeurlijke leveranciers van JACKIE WOO, en/of de verhoging van de lonen, wisselkoersen of andere kosten, deze verhoging door te rekenen aan opdrachtgever.

 

6. FACTURERING EN BETALING

 

6. 1. JACKIE WOO factureert 60% van de totaal overeengekomen prijs voorafgaand aan levering van goederen/diensten. De overige 40% factureert JACKIE WOO na uitvoering. Voor opdrachten die langer dan 1 maand duren stuurt JACKIE WOO maandelijks een factuur, tenzij anders overeengekomen. JACKIE WOO behoudt zich het recht voor om, indien zij het noodzakelijk acht en steeds in onderling overleg, reeds 100% te factureren alvorens over te gaan tot levering.
6. 2. Facturen van JACKIE WOO zijn betaalbaar op de zetel van JACKIE WOO, dan wel op de door JACKIE WOO opgegeven bankrekening. De facturen zijn betaalbaar binnen vijftien dagen na factuurdatum op Belfius rekeningnummer BE14 0689 4224 4283 . Facturen worden opgesteld in euro’s.
6. 2. Als de facturen van JACKIE WOO niet of slechts gedeeltelijk binnen de voorziene termijn betaald worden, zal JACKIE WOO , een verwijlintrest aanrekenen van 15% op jaarbasis. Tevens zal na factuurdatum ten titel van forfaitaire schadevergoeding een vermeerdering verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 100. Bij niet professionele opdrachtgevers wordt voorzien in een gelijkwaardige vergoeding als JACKIE WOO in gebreke blijft om aan de opdrachtgever betaling of afgifte van zaken verschuldigd (zoals uit hoofde van creditnota’s, verrekeningen, of anderszins) terug te storten uiterlijk 90 dagen na hiertoe aangetekend te zijn uitgenodigd door de opdrachtgever.
6. 3. Als opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van JACKIE WOO op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van JACKIE WOO.
6. 3. Als de opdrachtgever nalatig is in zijn betalingsverplichtingen, heeft JACKIE WOO het recht haar werkzaamheden voor opdrachtgever op te schorten.
6. 4. De opdrachtgever heeft niet het recht om eventuele vorderingen op JACKIE WOO in mindering te brengen op het door opdrachtgever jegens JACKIE WOO verschuldigde.
6. 5. Alles wat de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, enige vorm van bescherming tegen zijn schuldeisers aanvraagt zoals beroep op de Wet Continuïteit Onderneming, onder curatele wordt gesteld, indien uitvoerend beslag wordt gelegd bij de opdrachtgever, en wanneer hij overlijdt, in vereffening gaat of wordt ontbonden
6. 6. JACKIE WOO is verantwoordelijk voor de in het verband met de onderhavige overeenkomst op haar rustende verplichtingen ter zake van afdracht van premies dan wel loonbelasting uit hoofde van sociale verzekerings- en belasting-wetgeving.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

 

7. 1. JACKIE WOO kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. JACKIE WOO is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door JACKIE WOO geleverde dienst(en) en documenten.
7. 2. JACKIE WOO is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. JACKIE WOO biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.
7. 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan JACKIE WOO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan JACKIE WOO worden verstrekt. Als opdrachtgever verzuimt de gegevens te verstrekken, dan is JACKIE WOO niet aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende schade. Als de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan JACKIE WOO zijn verstrekt, heeft JACKIE WOO het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.
7. 4. JACKIE WOO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat JACKIE WOO is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor JACKIE WOO kenbaar behoorde te zijn.
7. 5. JACKIE WOO is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. 6. Onjuistheden in teksten of drukwerk die door de opdrachtgever zijn gecontroleerd kan de opdrachtgever niet verhalen op JACKIE WOO.
7. 7. Alle aanspraken jegens JACKIE WOO zijn te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde.

 

8. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 

8. 1. Als opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd, beroep doet op de Wet Continuïteit van de onderneming of in staat van faillissement verkeert, is JACKIE WOO gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.
8. 2. Als door overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt JACKIE WOO ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.
8. 3. Onder overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend verstaan, omstandigheden waar JACKIE WOO geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben, die nakoming van de overeenkomst verhinderen, zoals stakingen, fileleed, weersomstandigheden, molest, oorlog(dreiging) en niet voorzienbare stagnatie bij derden waarvan JACKIE WOO afhankelijk is.
8. 4. In geval van opschorting of ontbinding in de van de leden 1, 2 en 3 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.
8. 5. Als JACKIE WOO gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens goederen te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Als opdrachtgever dergelijke zekerheid weigert, is JACKIE WOO vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van JACKIE WOO op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.

 

9. KLACHTEN

 

9. 1. Klachten moeten binnen 2 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk en aangetekend aan JACKIE WOO kenbaar worden gemaakt. In geval van facturatie dient de factuur binnen de acht dagen schriftelijk en aangetekend te worden geprotesteerd, bij gebreke waaraan de factuur geacht wordt aanvaard te zijn.
9. 2. Indien een klacht gegrond is, zal JACKIE WOO de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken. Als het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door JACKIE WOO worden aangepast tot een lager bedrag danwel tot nihil. JACKIE WOO is ook in dat geval slechts aansprakelijk binnen de grenzen van artikel 7.7 van deze algemene voorwaarden.
9. 3. Een klacht rechtvaardigt in geen geval schorsing van betaling.

 

10. EIGENDOMSBEHOUD

 

10. 1. De goederen blijven eigendom van JACKIE WOO. Niettemin verbindt de opdrachtgever zich ertoe elk risico voor verlies, beschadiging of vernietiging van de goederen en de aansprakelijkheid ten opzichte van derden die daarop betrekking heeft, te dragen vanaf het ogenblik van de levering van de goederen. Bovendien heeft de opdrachtgever een zorgplicht met betrekking tot de goederen. De betaalde voorschotten blijven verworven door JACKIE WOO ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverhuur.
De  opdrachtgever verbindt zich ertoe de goederen in natura onder zich te houden, niet te bezwaren met enig zekerheidsrecht en ze niet onroerend te maken door bestemming, noch de goederen te verwerken in andere goederen.

10.2. De duur van de huur van de eigendommen is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst. In geval de opdrachtgever de huur niet opzegt, zal overschrijding van de in de opdrachtovereenkomst afgesproken duur, de huur verder worden gezet in maandelijkse termijnen. Deze nemen steeds aanvang bij aanvang van elke nieuw begonnen maand en waarbij de huur telkens voor de gehele nieuw aangevatte maand verschuldigd is. Dit betekent dat indien de huur volgens de opdrachtovereenkomst eindigt op de zoveelste dag van de maand (bvb. de 14e), het behoud van de goederen na die dag (dus in het voorbeeld de 15e) een nieuwe maand doet inluiden.
10. 3. Opdrachtgever mag de door JACKIE WOO geplaatste goederen, behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, niet verplaatsen naar andere ruimtes. Ook niet binnen hetzelfde gebouw. Indien opdrachtgever de goederen wel verplaatst, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd gelijk aan een maand huur, met een minimumbedrag van € 375, onverkort het verder lopen van de huur, en onverminderd vergoeding voor beschadiging aan de verplaatste goederen, zoals hieronder aangegeven.
10. 4. JACKIE WOO levert goederen in zo goed als nieuw staat. Het is aan de opdrachtgever om na de plaatsing van de goederen deze zelf binnen de 24u na levering te controleren en opmerkingen omtrent de staat van de goederen die hij gebeurlijk zou hebben, binnen deze periode mee te delen aan JACKIE WOO. Bij gebreke hieraan aanvaardt de opdrachtgever dat JACKIE WOO goederen in zo goed als nieuwstaat heeft geleverd en geplaatst. De goederen zijn bedoeld als showroom en het is niet toegestaan deze daadwerkelijk te gebruiken. De opdrachtgever dient de goederen bij het einde van de opdracht in dezelfde staat terug te bezorgen behoudens normale slijtage. Beschadigingen zullen behoudens andersluidend schriftelijk akkoord aanleiding geven tot vervanging van de goederen in nieuwwaarde. De opdrachtgever kan in voorkomend geval de goederen behouden, maar zal gehouden zijn de nieuwwaarde van de goederen terug te betalen aan JACKIE WOO binnen de acht dagen volgend op de vaststelling van de schade en het verzoek tot betaling van de nieuwwaarde van de goederen door JACKIE WOO.
10. 5. JACKIE WOO is in ieder geval niet gehouden aan opdrachtgever of derden een schadevergoeding te betalen, daarin uitdrukkelijk begrepen een vergoeding voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, winstderving, schade aan goederen of schade aan personen, indien de eigendommen op een ongepaste manier werden gebruikt of gehanteerd, indien de goederen niet werden gebruikt in overeenstemming met hun bestemming of wanneer de schade het gevolg is van een fout of onvoorzichtigheid van de opdrachtgever.
10. 6. Op straffe van schadevergoeding verwittigt opdrachtgever JACKIE WOO per aangetekend schrijven over elk beslag dat door een derde uitgevoerd wordt. Ook wordt direct de naam van de derde verwerver vermeld. Opdrachtgever verbindt er zich toe JACKIE WOO in de mogelijkheid te stellen, zonder voorafgaand bericht, de goederen terug in bezit te nemen en draagt de kosten van het wegnemen van de goederen.

 

11. BEREIKBAARHEID

 

11. 1. JACKIE WOO is op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur te bereiken op het telefoonnummer +32 497 409 435. Het is altijd mogelijk een e-mail te sturen naar